Long hair near them stairs

Long hair near them stairs